the public is invited to dance

aisuru helumuuto yo shi towa omae ni totte

shin shinsen sen